Algemene Voorwaarden voor
Ba Le Websites

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Ba Le Websites , zoals deze beschikbaar is gesteld door Leupen (Media) . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Leupen (Media) KVK 72454113

benoemingen

Ba Le Websites of Leverancier

Overeenkomst: een schriftelijke of per mail bevestigde levering van producten of diensten tussen de leverancier en wederzijdse partij

Opdrachtgever of klant: wederzijdse partij van Ba Le Websites

  1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle door Ba Le Websites gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.

1.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Ba Le Websites verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van en dat hij of zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

1.4 Indien er producten of diensten van derden aan de klant ter beschikking worden gesteld of via Ba Le Websites wordt aangeschaft gelden de algemene voorwaarden van de betreffende derden. Deze zijn niet bindend en ook kan Ba Le Websites hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. De klant zorgt voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan de leverancier verstrekte gegevens.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (of indien anders aangegeven op de offerte). De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig zoals aangegeven in de offerte. Indien er geen duur is weergegeven is de offerte 14 kalenderdagen geldig.

3.2 Een voorcalculatie of begroting door de leverancier aan de klant kunnen geen rechten worden ontleent, tenzij schriftelijk anders is benoemt.

3.3 Indien er meerdere klanten verbonden zijn aan de overeenkomst, dan is ieder van deze personen tegenover de leverancier hoofdelijk verbonden tot nakoming overeenkomst.

3.4 Voor elke opdracht zal Ba Le Websites een offerte opstellen. In deze offerte staan de overeengekomen werkzaamheden en zullen de kosten zo precies mogelijk worden beschreven.

3.5 Verrichte prestaties door Ba Le Websites en de daarvoor door de klant verschuldigde bedragen leveren de administratiegegevens van Ba Le Websites volledig bewijs op, net als de administratiegegevens van de klant.

3.6 Betaalt de klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig, dan is de klant zonder dat een ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd.

De leverancier kan bij nalatigheid na aanmaning de vordering uit handen geven en is de klant naast het verschuldigde bedrag ook verplicht tot vergoeding van alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3.7 Alle offertes die door de leverancier worden opgesteld zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is benoemt.

4. Product of dienst

4.1 De klant betaald de leverancier 50% van het totaalbedrag wanneer beide partijen definitief de opdracht hebben bepaald. Dit bedrag wordt overgemaakt op 562793968, voordat de leverancier begint aan de opdracht. Binnen 5 werkdagen na oplevering betaalt de klant het resterende bedrag.

De klant ontvangt de offerte per mail.

4.2 Het aanpassen van de wensen voor het product/dienst (website) is mogelijk bij het eerste ontwerp. Na goedkeuring van dit ontwerp is het niet meer mogelijk kosteloos veranderingen in het design uit te laten voeren.

Voor alle nieuwe wensen wordt er een nieuwe opdracht/offerte opgesteld. De leverancier kan deze wensen uitvoeren in een nieuw door de leverancier aangegeven periode.

4.3 De klant levert alle content en gegevens die Ba Le Website nodig heeft voor het bouwen van het product/dienst (website) tijdig aan. De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid hiervan.

Wanneer de klant niet binnen de afgesproken periode zich voldoet aan het aanleveren van de content en gegevens behoudt de leverancier zich tot het recht de werkzaamheden en overeenkomst te stoppen en bij de klant het restant van de gemaakte kosten op te eisen.

4.4 De aangeleverde content en gegevens door de klant aan de leverancier blijft altijd eigendom van de klant, tenzij schriftelijk anders is benoemt. Ba Le Websites is niet aansprakelijk voor claims of rechtelijke vervolging door het onrechtmatig aanleveren van content, bepaald door de wetgeving copyright.

4.5 Vertrouwelijke gegevens worden door beide partijen met zorg behandelt, zodat deze niet bij derden belanden. Beide partijen weten tot redelijkerwijs welke gegevens onder vertrouwelijk vallen.

Wanneer een derde partij nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst is het uiteraard toegestaan gegevens aan te leveren bij deze partij.

4.6 Websites van Ba Le Websites zijn responsief voor deze browsers; Google chrome, internet explorer, firefox. De afwijkingen van de verschillende browsers voorbehouden.

4.7 Bij elke gemaakt website ligt de verantwoordelijkheid van de Algemene voorwaarden, privacy beleid en AVG bij de klant. Websites groter dan 1 pagina worden afgeleverd met een basis Privacy beleid en Algemene Voorwaarden pagina. Het is echter de klant zijn verantwoordelijkheid deze volledig en dienovereenkomstig te stellen.

De juistheid van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is voor de verantwoordelijkheid van de klant. Door te voldoen aan uw verantwoordingsplicht (accountability) levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy

5. Termijnen

5.1 Ba Le Websites doet tot redelijkerwijze inspanning om de tussen beide partijen overeengekomen termijn in acht te nemen. De levertijden wordt per opdracht door beide partijen schriftelijk besproken.

5.2 Na aanlevering van alle benodigde materialen wordt de opdracht uitgevoerd zoals aangegeven in de overeenkomst.

5.3 Indien overschrijding van een termijn dreigt, zal de leverancier en de klant in overleg treden en voor een redelijke nieuwe levertijd komen.

5.4 Indien er overschrijding dreigt door overmacht zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld en wordt de levertijd verlengt met de periode van overmacht.

5.5 De leverancier is niet gebonden aan de levertijd wanneer er door de klant wijzigingen worden doorgevoerd op de huidige overeenkomst. Wanneer de levertijd verandert door deze wijzigingen kan de klant de overeenkomst niet kosteloos op deze grond ontbinden.

6. Ontbinding

6.1 Indien klant op het moment van ontbinding prestaties heeft ontvangen ter uitvoering van de overeenkomst dan zullen deze in rekening worden gebracht en kunnen niet ongedaan gezien worden, tenzij deze prestaties in verzuim zijn tot de afgesproken overeenkomst. Ook zullen gemaakte kosten die voor de ontbinding hebben plaatsgevonden in rekening worden gebracht.

6.2 Klant is niet gerechtigd een overeenkomst die is aangegaan tussentijds op te zeggen.

6.3 De klant en de leverancier zijn gerechtigd een overeenkomst die is aangegaan schriftelijk op te zeggen of gedeeltelijk op te zeggen of voorlopig op te zeggen als er betaling van de overeenkomst wordt gedaan.

7. Diefstal en schade

7.1 Klant draagt het risico en verantwoordelijkheid van verlies, diefstal of schade:

a. tijdens de periode dat de leverancier onderhoud doet.

b. na oplevering en gebruiksrecht van product of dienst is gegeven.

c. van gebruikersnamen, content en wachtwoorden na oplevering.

d. van de concepten die in de eerste fase zijn opgezet.

8. Rechten

8.1 Uitgevoerde opdrachten van Ba Le Websites vallen onder het intellectuele eigendom, tenzij anders is overeengekomen.

8.2 In geen van de overeenkomsten valt onderzoek naar het bestaan van rechten voor de bescherming van de klant.

8.3 Ba Le Websites is gerechtigd zijn naam onder het uitgevoerde werk te plaatsen. Dit mag niet redelijkerwijs ten koste gaan van het design.

Verwijdering van de deze naam is mogelijk tegen een betaling van €75,-
Bijvoorbeeld: Ba Le Websites plaatst altijd hun naam onderin de footer van de website, het verwijderen van deze naam van de website is mogelijk tegen betaling.

8.4 Het gebruiksrecht van de website komt na volledige betaling van de overeenkomst in handen van de klant. Design templates en bronbestanden blijven eigendom van de leverancier.

8.5 In geval van overmacht is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder rechterlijke stappen en zonder dat zij
tot schadeloosstelling verplicht is.

8.6 Ba Le Websites is niet aansprakelijk voor de gebeurtenissen en gevolgen bij hosting en domeinnamen. Ba Le Websites besteed de hosting en domeinnamen uit naar een geschikte partij. Wij zullen altijd aandragen deze zelf aan te schaffen om zo de veiligheid van gebruiksnamen en wachtwoorden te waarborgen. Indien wenselijk kan de leverancier deze hosting en domeinnaam aanschaffen en worden de gebruiksnamen en wachtwoorden overgedragen na volledige betaling.

Gebruik

9.1 De verantwoordelijkheid van het maken van back-ups van de producten ligt bij de klant. Alleen wanneer de klant anders aangeeft kan er tegen betaling een overeenkomst worden aangegaan.

9.2 Het is de klant niet toegestaan prestaties en designs te gebruiken wanneer hij of zij in gebreke is, zoals bij betalingsverplichting of termijnverplichtingen.

9.3 Ba Le Websites heeft het recht promotie of publicatie te doen van het gedane werk, tenzij dit is afbetaald door de klant.

Balewebsites.nl

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leupen (Media) is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Leupen (Media).

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Leupen (Media) te mogen claimen of te veronderstellen.

Leupen (Media) streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Leupen (Media) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Ba Le Websites kan gebruik maken van affiliate links. Ba Le Websites is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de producten en of diensten die hier naartoe wijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Ba Le Websites op deze pagina.